Chọn để thay đổi hình nền của diễn đàn

[chia sẽ] Một số nhóm bài trong YuGiOh!

Chia sẻ link tải, cảm nhận, thảo luận về các bộ Manga
 1. Trong yugioh có 1 số nhóm
  bài có 1 mối quan hệ về
  các yếu tố với nhau.
  - Nhóm 1 : The god
  cards ( các lá bài thần
  thánh )
  Pegasus J Crawford
  người sáng tạo ra trò
  chơi Duel Monster, khi
  du hành đến Ai Cập đã
  nhìn thấy những dấu
  tích còn lại của của trò
  chơi hắc ám thời xưa.
  Dựa vào những hình ảnh
  còn lưu lại trên những
  phiến đá đó Pegasus đã
  sáng tạo ra nhiều loại
  quái vật khác nhau, đưa
  chúng vào một trò chơi
  đấu bài. Trong đó có một
  phiến đá hoàn toàn khác
  những phiến đã còn lại,
  đá là phiến đá ghi lại
  trận đấu giữa Pharaoh
  Atem đang sử dụng Dark
  Magician và pháp sư
  Seto đang điều khiển
  một con rồng trắng,
  trong trận đấu đó xuất
  hiện hình ảnh của cả ba
  vị thần, đó đều là những
  Pharaoh cổ Ra, Osiris
  và Oblelisk
  ( lanhdiadiemla )
  * the winged dragon of
  Ra
  Hình ảnh
  Name : The winged
  Dragon of Ra
  Atribute : Divine
  Level : 10
  Type : Divine beast
  ATK/DEF : ????/????
  Effect ( eff này là do
  truyền lại và do tác giả
  sáng tạo; lá bài thật ko
  có ) : Điểm tấn công và
  phòng thủ của quân bài
  này bằng tổng số điểm
  công thủ của những
  quân bài dùng để hiến
  tế trong việc triệu tập
  ra nó .Bằng cách chi trả
  1000 điểm gốc trong lượt
  đấu chính của mình,
  hoặc khi quân bài này
  được hồi sinh từ ngiã địa
  bạn có thể huỷ diệt một
  quái vật của đối phương .
  Bạn có thể trả điểm gốc
  của mình để tăng điểm
  tấn công cho quân bài
  này bằng số điểm gốc
  chi trả ( phải giữ lại 1
  điểm gốc ) . Khi sử dụng
  tác dụng này và tấn
  công duỷ diệt một quái
  vật của đối phương bạn
  có thể huỷ diệt toàn bộ
  quái vật của đối phương .
  Bạn có thể hiến tế quái
  vật của mình để tăng
  điểm công. thủ bằng
  điểm của quái vật mang
  hiến tế
  * Obelisk the
  Tormentor
  Hình ảnh
  Name : Obelisk the
  Tormentor
  Atribute : Divine
  Level : 10
  Type : Divine beast
  ATK/DEF : 4000/4000
  Effect ( eff này là do
  truyền lại và do tác giả
  sáng tạo; lá bài thật ko
  có ) : Hiến tế hai quái
  vật trên phía đấu
  trường của bạn để duỷ
  diệt toàn bộ quái vật
  của đối phương. giáng
  điểm gốc cho đối phương
  bằng điểm công của
  quân bài này. Tác dụng
  này có thể phát động
  trong lượt đấu chính của
  đối phương.
  * SLifer the sky dragon
  Hình ảnh
  Name : Slifer the Sky
  Dragon
  Atribute : Divine
  Level : 10
  Type : Divine beast
  ATK/DEF : X000/X000
  Effect ( eff này là do
  truyền lại và do tác giả
  sáng tạo; lá bài thật ko
  có ) : X bằng số quân
  bài trên tay người sở
  hữu quân bài. Khi đối thủ
  triệu tập một quái vật
  ra đấu trường , giảm
  2000 điểm công ( nếu
  gọi ra ở thế công) giảm
  2000 thủ ( nếu ra ở thế
  thủ ) nếu điểm bị giảm
  xuống bằng 0, quái vật
  đó sẽ bị huỷ diệt
  3 lá bài này có thể kết
  hợp . Nhưng đó chỉ là
  trong truyền thuyết. LÁ
  bài thật trong konami
  ko có
  Không Đời Nào Ta Đi Ngược Lại Lời Ta Đã Nói.
  Đó Chính Là Nhẫn Đạo Của Ta

 2. Nhóm 2 : The
  Phantasms
  * Raviel-Lord of
  Phantasms
  Hình ảnh
  Name : Raviel lord of
  Phantasms
  Atribute : Dark
  Level : 10
  Type : Fiend/Effect
  ATK/DEF : 4000/4000
  Effect : lá bài này
  không thể triệu tập
  thông thường hoặc điều
  chỉnh và cả triệu tập đặc
  biệt trừ việc hiến tế 3
  con quái loại fiend type
  trên sân của bạn,mỗi
  lần đối phương triệu tập
  thông thường 1 quái vật,
  triệu hồi đặc biệt 1
  token (Fiend-Type/
  DARK/Level 1/ATK 1000/
  DEF/1000) trên sân của
  bạn,token này không
  thể công ,mỗi lượt bằng
  việc hiến tế 1 quái vật
  của mình bạn có thể
  tăng công cho raviel
  bằng sức tấn công của
  con được hiến tế cho đến
  cúôi lượt này
  * Uria-Lord of Searing
  Flames
  Hình ảnh
  Name : Uria lord of
  Searing Flames
  Atribute : Fire
  Level : 10
  Type : Pyro/Effect
  ATK/DEF : 0/0
  Effect : lá bài này
  không thể triệu tập
  thông thường hoặc lựa
  chọn và cả triệu tập đặc
  biệt trừ việc gửi 3 lá
  cạm bẫy vĩnh cửu trên
  sân của bạn xuống
  mộ.Tăng công của nó
  cho mỗi lá cạm bẫy vĩnh
  cửu trong mộ của bạn x
  1000.Trong mỗi lượt, bạn
  có thể tiêu diệt 1 lá
  spell hoặc bẫy úp của
  đối thủ , spell và bẫy sẽ
  không thể phản hồi lại
  sự khởi động của effect
  này
  * Hamon-Lord of
  Striking Thunder
  Hình ảnh
  Name : Hamon-lord of
  Striking Thunder
  Atribute : light
  Level : 10
  Type : Thunder/Effect
  ATK/DEF : 4000/4000
  Effect : lá bài này
  không tập thông thường
  hoặc lựa chọn và cả
  triệu tập đặc biệt trừ
  việc gửi 3 lá spell vĩnh
  cửu trên sân của bạn
  xuống mộ. Khi nó tiêu
  diệt 1 quái vật của đối
  thủ và đưa vào mộ thì sẽ
  trừ 1000 vào điểm gốc
  của đối thủ ,khi nó ngửa
  trên sân trong vị trí
  thủ thì đối thủ sẽ không
  thể chọn 1 quái vật khác
  làm mục tiêu tấn công
  3 lá bài này có thể
  dung hợp. Nhưng lá bài
  dung hợp has banned
  by konami . .
  Không Đời Nào Ta Đi Ngược Lại Lời Ta Đã Nói.
  Đó Chính Là Nhẫn Đạo Của Ta

 3. Nhóm 3 : the v-w-x-y-
  z of machine ( các cỗ
  máy v-w-x-y-z )
  * V-Tiger Jet
  Hình ảnh
  Name : V-Tiger Jet
  Atribute : light
  Level : 4
  Type : Machine
  ATK/DEF : 1600/1800
  Effect : ko có
  * W-wing catapult
  Hình ảnh
  Name : W-Wing
  Catapult
  Atribute : light
  Level : 4
  Type : Machine/Effect
  ATK/DEF : 1300/1500
  Effect : Trong mainm
  phase , nếu bạn điều
  khiển lá bài này , bạn
  có thể trang bị nó cho
  V-Tiger Jet bằng 1
  trang bị, OR . Union
  trang bị và triệu hồi đặc
  biệt lá bài này ở thế
  công. Khi đã trang bị
  cho quái vật bằng ảnh
  hưởng của lá này, sức
  công và sức thủ sẽ còn
  400. Quái vật này chỉ có
  thể trang bị cho union
  ở 1 thời điểm. Nếu quái
  vật đã trang bị bị giết,
  tiêu diệt là bài này
  * X head Cannon
  Hình ảnh
  Name : X-Head Cannon
  Atribute : light
  Level : 4
  Type : Machine
  ATK/DEF : 1800/1500
  Effect : ko có
  * Y-Dragon Head
  Hình ảnh
  Name : Y-Dragon Head
  Atribute : light
  Level : 4
  Type : Machine/Effect
  ATK/DEF : 1500/1600
  Effect : Trong mainm
  phase , nếu bạn điều
  khiển lá bài này , bạn
  có thể trang bị nó cho
  X-Head Cannon bằng 1
  trang bị, OR . Union
  trang bị và triệu hồi đặc
  biệt lá bài này ở thế
  công. Khi đã trang bị
  cho quái vật bằng ảnh
  hưởng của lá này, sức
  công và sức thủ sẽ còn
  400. Quái vật này chỉ có
  thể trang bị cho union
  ở 1 thời điểm. Nếu quái
  vật đã trang bị bị giết,
  tiêu diệt là bài này
  * Z-Metal Tank
  Hình ảnh
  Name : Z-Metal Tank
  Atribute : light
  Level : 4
  Type : Machine/Effect
  ATK/DEF : 1500/1300
  Effect : Ở main phase ,
  nếu bạn điều khiển lá bài
  này trên sân bạn, bạn
  có thể trang bị nó cho
  X-Head Cannon hay Y-
  Dragon Head bằng spell
  trang bị, OR , điều khiển
  nó ở thế công. KHi nào
  trang bị tới quái vật
  bằng ảnh hưởng của lá
  bài này, công thủ của lá
  này sẽ còn 600. Quái vật
  này chỉ có thể trang bị
  cho union ở 1 thời điểm.
  Nếu quái vật đã trang bị
  bị giết, tiêu diệt là bài
  này
  * XZ-Tank Cannon
  Hình ảnh
  Name : XZ-Tank Cannon
  Atribute : light
  Level : 6
  Type : Machine/Fusion/
  Effect
  ATK/DEF : 2400/2100
  Effect : Quái vật này chỉ
  có thể triệu hổi đặc biệt
  bằng cách rời khỏi cuộc
  chơi các quái thú cần
  dung hợp trên sân ( X-
  Z ). Bạn ko được dùng
  Polymerization để triệu
  hổi đặc biệt lá này từ
  deck dung hợp. Bỏ 1 lá
  trên tay để tiêu diệt 1
  lá úp spell hoặc bẫy
  trên sân đối thủ.
  * YZ-Tank Dragon
  Hình ảnh
  Name : YZ-Tank Dragon
  Atribute : light
  Level : 6
  Type : Machine/Fusion/
  Effect
  ATK/DEF : 2100/2200
  Effect : Quái vật này chỉ
  có thể triệu hổi đặc biệt
  bằng cách rời khỏi cuộc
  chơi các quái thú cần
  dung hợp trên sân ( X-
  Z ). Bạn ko được dùng
  Polymerization để triệu
  hổi đặc biệt lá này từ
  deck dung hợp. Bỏ 1 lá
  trên tay để tiêu diệt 1
  lá úp spell hoặc bẫy
  trên sân đối thủ.
  * XY-Dragon Cannon
  Hình ảnh
  Name : XY-Dragon
  Cannon
  Atribute : light
  Level : 6
  Type : Machine/Fusion/
  Effect
  ATK/DEF : 2200/1900
  Effect : Quái vật này chỉ
  có thể triệu hổi đặc biệt
  bằng cách rời khỏi cuộc
  chơi các quái thú cần
  dung hợp trên sân ( X-
  Z ). Bạn ko được dùng
  Polymerization để triệu
  hổi đặc biệt lá này từ
  deck dung hợp. Bỏ 1 lá
  trên tay để tiêu diệt 1
  lá úp spell hoặc bẫy
  trên sân đối thủ.
  * XYZ-Dragon Cannon
  Name : XYZ-Dragon
  Cannon
  Atribute : light
  Level : 8
  Type : Machine/Fusion/
  Effect
  ATK/DEF : 2800/2600
  Effect : Quái vật này chỉ
  có thể triệu hổi đặc biệt
  bằng cách rời khỏi cuộc
  chơi các quái thú cần
  dung hợp trên sân ( X-
  Z ). Bạn ko được dùng
  Polymerization để triệu
  hổi đặc biệt lá này từ
  deck dung hợp. Bỏ 1 lá
  bài trên tay để tiêu diệt
  1 lá bài trên sân đối thủ.
  * VWXYZ-Dragon
  Catapult Cannon
  Hình ảnh
  Name : VWXYZ-Dragon
  Cannon
  Atribute : light
  Level : 8
  Type : Machine/Fusion/
  Effect
  ATK/DEF : 3000/2800
  Effect : Lá bài này chỉ
  có thể triệu tập đặc biệt
  từ deck dung hợp bằng
  cách bỏ các lá bài để
  dung hợp ( VW và XYZ )
  . Bạn ko được dùng
  polymerization. Bỏ 1 lá
  bài của đối phương. Khi
  nào lá bài này tấn
  công, bạn có thể chọn
  sức công quái vật mình
  định đánh. ( Nếu flip thì
  ko được dùng effect )
  Không Đời Nào Ta Đi Ngược Lại Lời Ta Đã Nói.
  Đó Chính Là Nhẫn Đạo Của Ta

 4. Nhóm 4 : The wicked
  * The wicked Avatar
  Hình ảnh
  Name : The wicked
  avatar
  Atribute : dark
  Level : 10
  Type : Fiend/Effect
  ATK/DEF : ?/?
  Effect : chỉ đc ra sân
  khi dùng 3 lá quái vật
  hiến tế (tribute
  summon).Biến thành
  quái vật có số công cao
  nhất trên bàn với trị
  công+1 điểm.Được biến
  thành lá bài khác khi
  đáp ứng 2 điều kiện :
  -Lá bài có số công cao
  hơn chủ thể của nó xuất
  hiện
  -Sau khi qua 2 lượt tính
  từ khi nó biến hình
  Khuyết điểm: triệu hồi
  khó
  -Ko kháng trap và ma
  pháp như 3 lá bài thần
  kia
  -Effect quá chi là thụ
  động
  -Dễ bị kill
  Nhận xét : lá bài yếu
  nhất trong 3 lá Ác thần
  * The wicked dreadroot
  Hình ảnh
  Name : The wicked
  dreadroot
  Atribute : dark
  Level : 10
  Type : Fiend/Effect
  ATK/DEF : 4000/4000
  Effect: chỉ đc ra sân khi
  dùng 3 lá quái vật hiến
  tế (tribute summon)
  .Khi nó đc ra sân thì
  mọi lá bài trên bàn (trừ
  nó) bị chia đôi số công
  và thủ
  Effect phụ: không có
  Khuyết điểm :
  -Khó triệu hồi
  -Ko có tính năng kháng
  trap và ma pháp
  Nhận xét: lá bài có tính
  chất ổn định nhất trong
  3 lá Ác thần, 1 bản sao
  ko chính gốc của
  Obelisk( công 4000, thủ
  4000)
  Mạnh thứ 2 trong 3 lá
  Ác thần
  * The wicked eraser
  Hình ảnh
  Name : The wicked
  eraser
  Atribute : dark
  Level : 10
  Type : Fiend/Effect
  ATK/DEF : ?/?
  Effect: chỉ đc ra sân khi
  dùng 3 lá quái vật hiến
  tế (tribute summon).Trị
  công của nó bằng tổng
  trị lá bài trên tay người
  điều khiển
  Effect phụ: Khi Eraser
  từ trên sân bị bay vào
  Graveyard , phá hủy
  tất cả con quái vật ở
  trên bàn.Trong lượt của
  nó, người điều khiển có
  thể tự do cho phép nó
  từ sân bay vào grave
  yard
  Nhận xét : 1 bản dung
  hợp hoàn hảo giữa
  những ưu điểm của 3 vị
  thần chính thống, trị
  công của nó có tính
  năng như Osiris,Effect
  phụ của nó giống như
  Obelisk nhưng độ cơ
  động cao hơn ,khá linh
  hoạt trong mọi trận
  đánh, giá của sự khởi
  động này cũng thấp hơn
  nhiếu.Cuối cùng là sự lợi
  hại của nó khi vào mộ
  và tiếp tục hồi sinh là
  chìa khóa quan trọng
  nhất để đánh thắng đối
  thủ giống như thần Ra.1
  vị ác thần khá hoàn hảo
  Nhận xét: mạnh nhất
  trong 3 vị Ác thần
  Không Đời Nào Ta Đi Ngược Lại Lời Ta Đã Nói.
  Đó Chính Là Nhẫn Đạo Của Ta

 5. the six samurai
  * the six samurai -
  zanji
  Name : The six samurai
  - Zanji
  Atribute : Light
  Level : 4
  Type : Warrior/Effect
  ATK/DEF : 1800/1300
  Effect : Trong khi bạn
  điều khiển Six Samurai
  với 1 tên khác, phá huỷ
  bất ký quái vật nào lá
  bài này tấn công sau
  khi thiệt hại. Nếu lá bài
  bị huỷ, bạn có thể huỷ
  Six Samurai khác thay
  vào đó
  * the six samurai - Irou
  Hình ảnh
  Name : The six samurai
  - Irou
  Atribute : Dark
  Level : 4
  Type : Warrior/Effect
  ATK/DEF : 1700/1200
  Effect : Khi bạn điều
  khiển lá bài Six Samurai
  với tên khác, nếu lá bài
  này tấn công 1 quái vật
  thủ, tiêu diệt quái vật
  ngay lập tức với lá bài
  này , lá khi Flip hay áp
  dụng tính thiệt hại. Nếu
  lá bài này bị phá huỷ,
  bạn có thể huỷ Six
  Samurai bạn điều khiển
  thay vào đó
  * the six samurai -
  kamon
  Hình ảnh
  Name : The six samurai
  - Kamon
  Atribute : Fire
  Level : 3
  Type : Warrior/Effect
  ATK/DEF : 1500/1000
  Effect : Mỗi lượt, trong
  lúc bạn điều khiển 1 Six
  Samurai với 1 tên khác,
  bạn có quyền huỷ 1 lá
  bài spell hay bẫy ngửa.
  Quái vật này không thể
  tấn công trong khi
  effect sử dụng .Nếu lá
  bài này bị phá huỷ, bạn
  có thể huỷ Six Samurai
  bạn điều khiển thay vào
  đó
  * the six samurai -
  yaichi
  Hình ảnh
  Name : The six samurai
  - Yaichi
  Atribute : Water
  Level : 3
  Type : Warrior/Effect
  ATK/DEF : 1300/800
  Effect : Mỗi lượt, trong
  lúc bạn điều khiển 1 Six
  Samurai với 1 tên khác,
  bạn có quyền huỷ 1 lá
  bài spell hay bẫy úp.
  Quái vật này không thể
  tấn công trong khi
  effect sử dụng .Nếu lá
  bài này bị phá huỷ, bạn
  có thể huỷ Six Samurai
  bạn điều khiển thay vào
  đó
  * the six samurai -
  Yariza
  Name : The six samurai
  - Yariza
  Atribute : Earth
  Level : 3
  Type : Warrior/Effect
  ATK/DEF : 1000/500
  Effect : Khi bạn điều
  khiển lá bài Six Samurai
  với tên khác, lá bài này
  trực tiếp tấn công đối
  thủ .Nếu lá bài này bị
  phá huỷ, bạn có thể huỷ
  Six Samurai bạn điều
  khiển thay vào đó
  * the six samurai -
  Nisashi
  Hình ảnh
  Name : The six samurai
  - Nisashi
  Atribute : Wind
  Level : 4
  Type : Warrior/Effect
  ATK/DEF : 1400/700
  Effect : Khi bạn điều
  khiển lá bài Six Samurai
  với tên khác, lá bài này
  có thể công kích 2 lần
  trong ;ượt đánh .Nếu lá
  bài này bị phá huỷ, bạn
  có thể huỷ Six Samurai
  bạn điều khiển thay vào
  đó
  Không Đời Nào Ta Đi Ngược Lại Lời Ta Đã Nói.
  Đó Chính Là Nhẫn Đạo Của Ta

 6. phù thủy thời gian kết hợp rồng con ra rồng nghìn tuổi Hình ảnh
  Không Đời Nào Ta Đi Ngược Lại Lời Ta Đã Nói.
  Đó Chính Là Nhẫn Đạo Của Ta

 7. Ê cái Nhóm từ 2-4 ở trong Yu Gi Oh phần nào thế, chỉ mới xem phần 1 nên không biết. Mà Nhóm một thiếu thông tin nhá, 3 con Obelisk Tormentor, Ra Duc Shinryu, Osiris Tenkuryu, + Spell Card nữ thần gì đó thì sẽ Fussion lại với nhau la Thần Ánh Sáng,kora
  Đừng Dừng Lại Và Hãy Tiếp Tục Cất Bước

 8. Nếu nói về công dụng Time Magician thì phải kể đến Thousand Black Magician chớ không phải Thousand Dragon,kora
  Đừng Dừng Lại Và Hãy Tiếp Tục Cất Bước

 9. Quên mât, nhóm bài mạnh thứ nhì Yu gi oh là Exordia mà không có à,kora
  Đừng Dừng Lại Và Hãy Tiếp Tục Cất Bước

 10. Hơn 5 tỉ lá
  mệt
  cho chìm top luôn đê
  Không Đời Nào Ta Đi Ngược Lại Lời Ta Đã Nói.
  Đó Chính Là Nhẫn Đạo Của Ta

Quay về Manga


Thành viên trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

Chia sẻ trang này
Facebook MGiaiTri.Biz
cron